Revisionsberättelse 2021

Johannesbergs Golf AB – 556898-6748

Räkenskapsåret – 2021

Styrelsen för Johannesbergs Golf AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Johannesbergs Golf bedriver golfbaneverksamhet och tillhandahåller därtill hörande serviceverksamhet.

Företaget har sitt säte i Sollentuna.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Moderbolaget har i början av året utfärdat en kapitaltäckningsgaranti som gäller tom 3 1 december 2021. Spridningen av coronaviruset har påverkat utvecklingen av företagets ställning, verksamhet och resultat positivt, då mer kunder besökt anläggningen.

Flerårsöversikt (Tkr)2021202020192018 
Nettoomsättning4 8294 0354 4963 623 
Resultat efter finansiella poster-264-1 111-2 487-1 955 
Balansomslutning Förändring av eget kapital2 4593 2132 9052 431 
 Aktie-Balanserat ÅretsTotalt
 kapitalresultat resultat 
Belopp vid årets ingång Disposition enligt beslut av årets årsstämma: Årets resultat50 000-6 436 1 -1 043 565
Belopp vid årets utgång Resultatdisposition50 000-6 435 43 565
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):
ansamlad förlust behandlas så att -6 435 
i ny räkning överföres -6 435 

-6 435

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Resultaträkning 2021-01-012020-01-01
Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m. -2021-12-31-2020-12-31
Nettoomsättning 4 829 0924 034 501
Övriga rörelseintäkter 61 31938 393
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. Rörelsekostnader 4 890 4114 072 894
Råvaror och förnödenheter -103 682-241 462
Övriga externa kostnader -2 890 909-3 208 028
Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella2-2 032 739-1 642 289
anläggningstillgångar -126 581-91 394
Summa rörelsekostnader -5 153 911-5 183 173
Rörelseresultat Finansiella poster -263 500-1 110 279
Räntekostnader och liknande resultatposter -466-404
Summa finansiella poster -466-404
Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner -263 966-1 110 683
Erhållna koncernbidrag 263 9661 110 683
Summa bokslutsdispositioner 263 9661 110 683
Resultat före skatt 0 
Balansräkning TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 2021-12-312020-12-31
Arbetsmaskiner3342 00030 272
Maskiner och inventarier4769 00060 000
Aktiverade lokalkostnader5 18 361
Förbättringsutgifter på annans fastighet60267 118
Summa materiella anläggningstillgångar 1 111 000375 751
Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m. m. 1 111 000375 751
Råvaror och förnödenheter 36 21030 000
Summa varulager Kortfristigafordringar 36 21030 000
Kundfordringar 323 40155 500
Fordringar hos koncernföretag 263 9662 552 056
Övriga fordringar 161 371118 366
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 48 843 
Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank 797 5812 725 922
Kassa och bank 514 47881 529
Summa kassa och bank 514 47881 529
Summa omsättningstillgångar 1 348 2692 837 451
SUMMA TILLGÅNGAR 2 459 2693 213 202
Balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital 2021-12-312020-12-31
Aktiekapital 50 00050 000
Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital 50 00050 000
Balanserat resultat -6 435-6 436
Årets resultat  1
Summa fritt eget kapital -6 435-6 435
Summa eget kapital Kortfristiga skulder743 56543 565
Leverantörsskulder 259 8441 434 443
Skulder till koncernföretag 1 388 250 
Övriga skulder 135 2811 082 648
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 632 329652 546
Summa kortfristiga skulder 2 415 7043 169 637
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER82 459 2693 213 202

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016: 10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

 20212020
Medelantalet anställda Not 3 Arbetsmaskiner32
 2021-12-312020-12-31
Ingående anskaffningsvärden326 586326 586
Inköp342 0000
Försäljningar/utrangeringar-326 586 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden342 000326 586
Ingående avskrivningar-296 314-241 917
Försäljningar/utrangeringar296 314 
Årets avskrivningar0-54 397
Utgående ackumulerade avskrivningar -296 314
Utgående redovisat värde Not 4 Maskiner & inventarier342 00030 272
 2021-12-312020-12-31
Ingående anskaffningsvärden438 539438 539

Maskiner & inventarier                                                                            10-330/0

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar.

Not 2 Medelantalet anställda

Inköp 769 0000
Försäljningar/utrangeringar -438 5390
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 769 000438 539
Ingående avskrivningar -378 539-363 539
Försäljningar/utrangeringar 378 539 
Årets avskrivningar  -15 000
Utgående ackumulerade avskrivningar  -378 539
Utgående redovisat värde Not 5 Aktiverade lokalkostnader 769 00060 000
  2021-12-312020-12-31
Ingående anskaffningsvärden 104 895104 895
Försäljningar/utrangeringar -104 895 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  104 895
Ingående avskrivningar -86 534-81 289
Försäljningar/utrangeringar 86 534 
Årets avskrivningar 0-5 245
Utgående ackumulerade avskrivningar 0-86 534
Utgående redovisat värde Not 6 Förbättringsutgift på annans fastighet 018 361
  2021-12-312020-12-31
Ingående anskaffningsvärden 335 045335 045
Försäljningar/utrangeringar -335 0450
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0335 045
Ingående avskrivningar -67 927-51 175
Försäljningar/utrangeringar 67 927 
Årets avskrivningar 0-16 752
Utgående ackumulerade avskrivningar 0-67 927
Utgående redovisat värde Not 7 Uppgifter om moderföretag 0267 118
NamnOrg.nrSäte 
Petterslott AB556613-2600Stockholm 

Not 8 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut Bolaget kommer efter räkenskapsårets utgång att säljas.

Sollentuna 2022-02- IO

Mats Pettersson

Min revisionsberättelse har lämnats 2022-02- IO                 kbt.¼_

Dusica Milic

Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Johannesberg Golf AB org.nr 556898-6748

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Johannesberg Golf AB för räkenskapsåret 2021.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Johannesberg Golf ABS finansiella ställning per den 2021-12-31 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grundför uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Johannesberg Golf AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

  • identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden.

Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

  • skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
  • utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
  • drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
  • utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för

Johannesberg Golf AB för räkenskapsåret 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot ansvarsfrihet tòr räkenskapsåret.

Grundför uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Johannesberg Golf AB enligt god revisorssed i

Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav,

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av fòrvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

  • företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
  • på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av fòrvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm den 10 februari 2022

Dusica Milic

Auktoriserad revisor