Dags för en medlemsägd golfanläggning!

Kära medlem,

Som tidigare meddelats har Mats Pettersson beslutat sig för att avyttra Johannesberg Golf AB (JGAB) – dvs bolaget som driver golfbanan där vi som medlemmar spelar vår golf och umgås. Mats har drivit banan med stor passion under 10 års tid och ser nu väldigt positivt på att medlemmarna tar ägande i anläggningen.

Johannesbergs Säteri (Familjen Bergengren), markägare, är också mycket positiv till att driften av banan tas över av medlemmarna såsom det varit en gång i tiden.

För att kunna behålla kontrollen över vår bana och anläggning, har undertecknade bildat ett bolag, Golf i Gottröra AB (GIGAB), som nu har förvärvat JGAB för 1 mkr. Det har resulterat i en struktur med mellanhavanden enligt nedan:

Erbjudande                                                               

Som medlem i Johannesberg GK erbjuds Du härmed att teckna nyemitterade aktier i GIGAB. Målsättningen är att vi medlemmar tecknar oss för aktier till ett värde av minst 1 mkr. Det skulle medföra att antalet aktier i GIGAB ökas från dagens 100 aktier till minst 4,100 aktier. De nuvarande ägarna av GIGAB garanterar en nyteckning av tillsammans ytterligare minst 400 st aktier. Markägaren Johannesbergs Säteri garanterar en teckning av minst 400 st aktier. Ingela Höök garanterar en teckning av 200 st aktier. Claes Dinkelspiel med hustru garanterar en teckning av 200 st aktier. Per B Eriksson garanterar en teckning av 200 st aktier. Niclas Johansson garanterar en teckning av 120 st aktier. Totalt har alltså 1,520 aktier garanterat tecknats. Skulle färre än totalt 3,000 aktier tecknas så kommer nyemissionen avblåsas varvid en annan aktör erbjuds ta över ägandet och driften av anläggningen i stället för en medlemsägd lösning.

Du tillåts teckna valfritt antal aktier men i poster om 20 stycken aktier och även make/maka eller barn till medlemmar tillåts teckna. Eftersom priset per aktie är 250 kr så är minsta belopp att investera alltså 5,000 kr. De medel som nyemissionen väntas inbringa syftar till att över tid betala köpeskillingen/skulden till Petterslott AB och i övrigt stärka likviditeten och finansiera verksamheten i dotterbolaget JGAB. Förhoppningen är att detta säkrar att anläggningen kan erbjuda fortsatt god tillgänglighet, hög kvalité, stark klubbkänsla samt närtida och framtida förmåner för aktieägarna. För säsongen 2022 så kommer aktieägarna att åtnjuta förmåner enligt följande. Vid tecknande av

  • en aktiepost á 5,000 kr erhålls två st greenfeecheckar och ett rangekort tankat med 20 hinkar
  • två-fyra aktieposter á 10,000-20,000 kr erhålls fyra st greenfeecheckar och ett rangekort tankat med 40 hinkar
  • fem eller fler aktieposter erhålls tio st greenfeecheckar och ett rangekort med fritt antal hinkar hela säsongen

Notera dock att för denna säsong gäller att ägare i GIGAB erlägger spelavgift på samma sätt som övriga medlemmar i Johannesberg GK. Detta förstås enbart om man avser spela denna säsong.

De aktier som GIGAB äger i JGAB hålls i pant av Mats Petterssons ägarbolag Petterslott AB till dess att GIGAB betalat köpeskillingen till fullo. Köpeskillingen behöver betalas enligt en återbetalningsplan där den första amorteringen på 300,000 kr är i maj 2022. Därefter ska 175,000 kr betalas i april månad under åren 2023 till 2026. GIGAB betalar en ränta om 5% på utestående belopp till dess att köpeskillingen till fullo är erlagd.

När du väljer att teckna dig för aktier i GIGAB så behöver Du via den länk som angavs i e-mailet senast 18 mars ange namn, organisations- eller personnummer samt antal aktieposter á 5,000 kr som Du önskar att teckna. Den 21 mars kommer Du i så fall att erhålla ett dokument för din signering, detta måste returneras senast den 25 mars. Betalning sker till senare angivet BG-nummer senast 29 mars.

Styrelse och ledande befattningshavare

Valberedningen kommer att bestå av de aktieägare som har störst innehav och som ställer sig positiva till uppdraget. Valberedningen lämnar sedan förslag på styrelseordförande och styrelseledamöter i GIGAB till årsstämman där beslut fattas av närvarande aktieägare. De nuvarande ägarna i GIGAB ställer sig till valberedningens förfogande.


GIGABs balansräkning samt JGABs verksamhetsplan och resultat- och balansräkning

Se bilaga 2 för BR/-RR samt bilaga 3 för Verksamhetsplan . Samtliga räkenskaper är granskade av revisor utom JGABs balansräkning per 28 februari.

Revisorernas granskning av JGABs räkenskaper

Revisorernas granskningsberättelse för verksamhetsåret 2021 bifogas, se bilaga 3.

Skattefrågor etc

Som delägare i GIGAB så ansvarar du själv för eventuella skatteeffekter som uppkommer av ditt förvärv, innehav och/eller avyttring av aktier.

Nuvarande ägare i GIGAB

Nuvarande ägare i GIGAB består till lika delar av;
– Niklas Boström, 56 år, Systemutvecklare på Svenska Handelsbanken och ordförande i Johannesberg GK
– Patrik Juhlin, 52 år, Head of Group Treasury på Sandvik och med i Johannesberg GKs valberedning
– Helén Schönbäck, 57 år, VD i Johannesberg Golf AB och med i Johannesberg GKs valberedning
– Tim Sihvonen, 60 år, Head of Supply Chain and IT, OSTP Group och styrelsemedlem i Johannesberg GK


Ytterligare information och möjlighet att ställa frågor

Lördagen den 12 mars kl 12-14 så finns möjlighet att ställa frågor till de nuvarande ägarna i GIGAB som finns på plats i klubbhuset.

Välkommen som delägare i din egen golfbana!