Föredragningslista

Förslag till föredragningslista på Johannesberg Golfklubb Vårmöte 2020      

Datum 2018-06-28 kl.11.00

Plats: Klubbhuset, Johannesberg golfklubb

1     Mötet öppnas.

2    Fastställande av röstlängd för mötet.

3    Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.

4    Fastställande av föredragningslista.

5    Val av ordförande och sekreterare för mötet.

6    Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare som jämte ordföranden skall  justera mötesprotokollet.

7    a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

      b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste verksamhetsåret.

8    Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets. Och räkenskapsåret.

9    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

11 Övriga frågor (information och diskussion)

  1. Bolaget informerar.

12  Mötets avslutande.