Föredragningslista Höstmöte 2020

Förslag till föredragningslista på Johannesberg Golfklubb.

Datum 2020-11-28 kl.13.00-15.00

Plats: Digitalt via Zoom – länken till mötet hittar du i vårt nyhetsbrev som skickats till dig den 6 november 2020

Höstmöte 2020 Johannesberg golfklubb
1     Mötet öppnas.

2     Fastställande av röstlängd för mötet.

3     Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.

4     Fastställande av föredragningslista.

5     Val av ordförande och sekreterare för mötet.

6     Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

7     Fastställande av medlemsavgifter samt budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.

8     Val av styrelse, revisorer och valberedning

       a) ordförande 1 år

       b) ordinarie ledamöter 1- resp. 2 år

       c) Suppleanter 1 år

       d) Revisor och suppleant 1 år

       e) Valberedning och sammankallande

9     Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

10    Övriga frågor (information och diskussion)

  1. Bolaget informerar

11    (Årets priser till samtliga vinnare i de olika Klubbmästerskapen kommer att delas ut på vårmötet.)

12 Mötets avslutande.          

Väl mött Styrelsen