Lokala Regler


Avsnitt A — Allmänna Lokala regler
1. Out of bounds (Regel 27)
Bortom varje mur, staket eller vita pinnar som definierar banans gräns. Notera:
a. Där out of bounds definieras av vita pinnar eller staket, går gränsen vid den del av pinnarnas eller staketstolparnas, dock inte sneda stödpinnar, inre punkter i marknivå. En boll är out of bounds när hela bollen ligger på eller bortom sådan linje.
b. Där det finns en vit spraylinje definierar linjen gränsen för out of bounds. En boll är out of boundsnär hela bollen ligger på eller bortom sådan linje.
c. En boll som passerat en väg, som är definierad som out of bounds, och är i vila på andra sidan vägen, är out of bounds även om den ligger på en annan del av banan.
2. Vattenhinder (inkluderat sidovattenhinder) (Regel 26)
Där det finns droppzoner för vattenhinder, får spelaren ta lättnad enligt Regel 26 eller som ett ytterligare alternativ, droppa en boll med ett slags plikt i droppzonen som ligger närmast den punkt där den ursprungliga bollen skar gränsen till hindret. Vid droppning i droppzon måste bollen först träffa en del av banan inom droppzonen. Bollen är i spel, om den stannar inom två klubblängder från den plats där den träffade banan, även om den rullar ur droppzonen eller närmare hålet.
3. Mark under arbete (Regel 25-1)
a. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.
b. Mark under arbete varifrån spel är förbjudet identifieras av blåvita markeringar.
c. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för MUA.
d. Skarvar i skuren grästorv, sid 139. Lättnad kommer att nekas om skarven enbart har störande inverkan på spelarens stans.
e. Grusfyllda dräneringssträngar.
4. Onormala markförhållanden (Regel 25-1)
Lättnad kommer att nekas när hål, hög eller gång gjord av bogrävande djur, ett kräldjur eller en fågel, enbart har störande inverkan på spelarens stans. a. Spelaren får ta lättnad när bollen ligger på eller när sprayade mätpunkter inverkar på området för spelarens avsedda sving på den finklippta delen av spelfältet. Lättnad kommer att nekas när mätpunkt bara inverkar på spelarens stans.
5. Pluggad boll (Regel 25-2)
Lättnad utökas till hela spelfältet. Kompletterande undantag: En spelare får inte ta lättnad under denna lokala regel om bollen är pluggad i en torvadbunkerkant.
6. Flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1)
a. Stenar i bunkrar.
7. Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)
a. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara hindrande föremål har samma status som det hindrande föremålet och är inte mark under arbete.
b. Planterade rabatter, blommor, buskage och liknande som omgärdas av ett oflyttbart hindrande föremål är en del av det oflyttbara hindrande föremålet.
c. Oflyttbara hindrande föremål kan även identifieras av orange markering.
8. Boll som oavsiktligt rubbas på green
Regel 18-2, 18-3 och 20-1 ändras enligt följande.
När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1. Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.
Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak såsom tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.
9. Turfpluggar på green
På green har skurna turfpluggar av alla storlekar samma status som gamla hålpluggar och kan lagas enligt Regel 16-1c.
10. Organisk del av banan
a. Konstgjorda föremål, till exempel vajrar, kablar och skydd som sitter direkt på träd eller andra fasta föremål.
b. Tillverkade väggar och pålverk när de ligger inom vattenhinder.
11. Upphöjda ledningar
Om en boll träffar en upphöjd ledningstråd måste spelaren, utan att räkna slaget och utan plikt, spela en boll från den plats varifrån den ursprungliga bollen spelades enligt regel 20-5. Om bollen inte omedelbart kan återfås, får den ersättas av annan boll.
Undantag: Ett slag som resulterar i att en boll träffar en upphöjd sammankoppling av kablar upplyfta från marken, får inte spelas om.
12. Tillfälliga oflyttbara hindrande föremål (TOH)
Notera: På spelfältet när en spelares boll ligger i, på eller under ett tillfälligt oflyttbart hindrande föremål eller så nära föremålet att det stör spelarens stans eller avsedda sving eller om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittats är i TOH och spelaren tar lättnad, kan spelaren använda något av alternativen under regeln, eller om droppzoner är markerade, som ett extra alternativ, droppa bollen utan plikt i närmaste droppzon.
13. Avståndsmätare (Regel 14-3)
En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (till exempel nivåskillnader, vindhastighet med mera), bryter spelaren mot Regel 14-3.
Plikt för brott mot lokal regel
Matchspel — Förlorat hål Slagspel — Två slag
Avsnitt B — Kompletterande lokala regler vid Johannesberg GK
1. Vattenhinder innan green hål 3 (Regel 26-1, bilaga 1-5ii)
Om det är tveksamt om en boll ligger i eller är förlorad i vattenhindret framför green på hål 3 får spelaren spela en annan boll provisoriskt enligt något av de alternativ som gäller i Regel 26-1. Om den ursprungliga bollen hittas utanför vattenhindret måste spelaren fortsätta med denna. Om den ursprungliga bollen hittas i vattenhindret får spelaren antingen spela den ursprungliga bollen som den ligger eller fortsätta med den boll som spelats provisoriskt enligt Regel 26-1. Om den ursprungliga bollen inte har hittats eller identifierats inom de fem minuter som tillåts för sökande, måste spelaren fortsätta med den boll som spelats provisoriskt. Plikt: Matchspel – Förlust av hålet; Slagspel – Två slag.