Revisionsberättelse 2021

Undertecknad som är vald till revisor i Johannesbergs Golfklubb avger härmed följande revisionsberättelse.

Jag har granskat räkenskaperna och kontrollerat bankkonton.

De i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna överensstämmer med bokföringen. Granskningen har utförts enligt god redovisningssed.

Då revisionen inte ger anledning till anmärkning tillstyrks att balans- och resultaträkningen fastställs

att årets resultat överförs i ny räkning

att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2021

Järfälla 2022-03-08

Allgun Wilhelmsson