Vårmöte 2021 föredragningslista

Förslag till föredragningslista på Johannesberg Golfklubb.

Datum 2021-04-24 kl.13.00

Plats: Klubbhuset, Johannesberg golfklubb

1     Mötet öppnas.

2     Fastställande av röstlängd för mötet.

3     Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.

4     Fastställande av föredragningslista.

5     Val av ordförande och sekreterare för mötet.

6     Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet.

7     a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

       b) Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det senaste verksamhetsåret.

8     Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets. Och räkenskapsåret.

9     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.

10   Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

11   Övriga frågor (information och diskussion)

  1. Bolaget informerar.

12                 Mötets avslutande.