Vårmötet 2022

Protokoll Vårmöte Johannesberg GK, 2022-03-27, kl 13.00

Plats: Klubbhuset, samt digitalt via Teams.

 1. Mötet öppnades av Niklas Boström.
 2. Mötet svarade Ja på frågan om fastställande av röstlängd. Deltagarlista skickades runt för att skriva in sin närvaro på mötet.
 3. Mötet svarade Ja på frågan om mötet utlysts enligt rätt rutin.
 4. Mötet godkände den aktuella föredragningslistan.
 5. Till ordförande för mötet valdes Niklas Boström. Till sekreterare för mötet valdes Johan Kungsman.
 6. Till justerare för mötesprotokollet samt rösträknare valde mötet Mats Mejbert och Leif Höök.
 7. Niklas Boström redovisade verksamhetsberättelsen för Johannesberg GK 2021 samt även utfallet för balansräkning/resultaträkning.
 8. Revisionsberättelsen för år 2021 redovisades av Niklas Boström.
 9. Mötet beviljade styrelsen fortsatt ansvarsfrihet gällande revisorskapet.
 10. Motioner: Inga inkomna motioner för mötet att behandla.
 11. Övriga frågor
 12. Helen Schönbäck presenterade de nya krögarna för restaurangen, Lennart och Krisna. Lennart och Krisna informerade om deras tidigare erfarenheter av att driva restaurang öppettider samt vilken mat medlemmarna/gäster kan förvänta sig. Restaurangen planerar att öppna den 13 april.
 13. Kort presentation av Helen Schönbäck om årets utbud i golfshopen.
 14. Georg Bergengren, som tagit över ägandet av klubbhuset, efterfrågar kontakter/nätverk avseende hantverkare för upprustning av klubbhuset. Det är fritt fram att lämna förslag över personer med hantverksyrke/bakgrund.
 15. Yngve Nilsson kommer fortsatt att vara Pro vid Johannesberg GK denna säsong. Möjligheter för medlemmar att förbättra sitt golfande presenteras inom kort.
 16. Nya bollar till rangen har inhandlats.
 17. Helen presenterade Linda och Katarina som kommer jobba i shopen under denna säsong. Peter Lindberg samt Vilma Andersson kommer även finnas med för arbeten ute på banan.
 18. Vidare berättade Helen att förhandling med Slottet pågår gällande rabatterade priser för att använda slottets Gym/Padelbana. De som tecknat aktier inom bolaget kan inom kort hämta rangekort samt greenfee-checkar.
 19. Helen informerade även att bokningar till golfhotellet finns och uppgår till summan 500.000:-.
 20. Vidare informerade Helen att information om samarbeten/spelerbjudanden på närliggande golfklubbar, går att läsa mer om på Johannesberg GK:s hemsida.
 21. Ola Strandberg informerade att hård tjäle ännu finns på banan, vilket kommer innebära att banan troligen kommer öppna sent/i slutet av april. Planeringen att öppna banan till påsk får i nuläget flyttas framåt i tiden.
 22. Information om SM-veckan, den 8 – 10/7. Johannesberg GK ska stå värd för H40. Funktionärer efterfrågas och det är fritt fram att anmäla intresse för detta.
 23. Tävlingskommittén informerade att tävlingsschemat inom kort kommer presenteras. En ”tävlingsvecka” planeras att anordnas i slutet av juli med bland annat ”Krögar-Golfen”
 24. Tim Shivonen informerade att aktieemissionen i bolaget, samt att tänkta insatser ser ut att uppnås. Den 29/3 är sista dag för inbetalning av insatser till bolaget. En anmälan om registrering till bolagsverket kan nu genomföras.

Styrelsen för bolaget bör ha sammansättningen av 4-6 styrelsemedlemmar, suppleanter samt en valberedning.

12          Mötet avslutas.

Vid protokollet

Johan Kungsman

Justerare                                                                                                Justerare

Mats Mejbert                                                                                        Leif Höök